POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za
  pośrednictwem serwisu internetowego www.jrbricks.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Karol Różański prowadzący
  działalność gospodarczą pod firmą TRN Karol Różański z siedzibą w Toruniu (87-100),
  ul.Szymańskiego 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 9562050692, REGON: 341073414,
  zwany dalej TRN Karol Różański.
 3. Dane osobowe zbierane przez TRN Karol Różański za pośrednictwem Serwisu Internetowego są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. TRN Karol Różański dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników
  odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. TRN Karol Różański zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy
  świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o
  świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące
  dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię;
  c) numer telefonu.
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w
  szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
  odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie
  Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
  funkcjonalności tych usług.
 6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe
  podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie

jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym
rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Przekazanie danych osobowych do TRN Karol Różański jest dobrowolne.
  § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta TRN Karol
  Różański przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane
  osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom TRN Karol
  Różański co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo
  samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. TRN Karol Różański korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
  osobowe wyłącznie na polecenie TRN Karol Różański. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
  usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w
  Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. TRN Karol Różański korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na
  polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą
  oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG).
 4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe
  Użytkownika przetwarzane są przez TRN Karol Różański tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a
  po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może
  ponosić TRN Karol Różański i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
  roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane
  osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TRN Karol Różański tak długo, jak jest to niezbędne do
  wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o
  świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
  lata.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi,
  analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a
  także administrowania Serwisem Internetowym.
 6. W przypadku skierowania żądania TRN Karol Różański udostępnia dane osobowe uprawnionym
  organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez TRN
  Karol Różański na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka
  internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas
  wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane
  za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TRN Karol Różański produkty
  do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają
  też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie
  Internetowym.
 2. TRN Karol Różański wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane
  informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów
  Użytkowników.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam
  do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Użytkowników.
 3. TRN Karol Różański wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,
  które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. TRN Karol Różański wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator
  cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  c) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu Instagram (administrator cookies zewnętrznego:
  Instagram LLC.z siedzibą w USA);
  d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego
  rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie). SPRAWDŹ NORBERT
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W
  szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub
  innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
  przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie
  możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w
  zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
f) przeglądarka Opera.

 1. TRN Karol Różański może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany
  komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer
  IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
  dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany
  przez TRN Karol Różański przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
  statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
  przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach
  bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
  programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 2. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. TRN Karol Różański nie
  ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
  § 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił TRN Karol Różański.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez TRN Karol Różański zgodnie z
  prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może
  jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem TRN
  Karol Różański może świadczyć jedynie za zgodą.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego
  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli TRN
  Karol Różański przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
  produktów i usług TRN Karol Różański, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych
  funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a
  także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
  dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego
  danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i TRN Karol Różański nie będzie miał innej podstawy
  prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec
  przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
  przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego
  zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
  przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu TRN Karol Różański
  podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 6. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
  wycofaniem zgody, TRN Karol Różański może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
  wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
  państwa członkowskiego, któremu podlega TRN Karol Różański. Dotyczy to w szczególności danych
  osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
  rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług TRN Karol Różański, czy też
  dodatkowo , numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz
  roszczeń związanych z zawartymi umowami.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie
  żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub
  usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. TRN
  Karol Różański nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących
  przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas TRN Karol Różański ogranicza
  ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na
  7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik
  zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas
  potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i

wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Użytkownika.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a
  jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
  odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
  Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
  przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
  przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
  jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
  Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.
 3. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a
  następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
  Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku
  Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest
  formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na
  przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, TRN
  Karol Różański spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w
  ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – TRN Karol Różański nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
  kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania
  jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 6. Użytkownik ma prawo żądać od TRN Karol Różański przekazania kopii standardowych klauzul
  umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
  przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym TRN Karol Różański poinformuje Użytkowników z
  wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: joanna@jrtorun.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2022 r.