REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez TRN Karol
  Różański z siedzibą w Toruniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu
  internetowego www.JRBRICKS.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca
  prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.JRBRICKS.pl
 3. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,
  między Użytkownikiem a Usługodawcą, za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4. Usługodawca – oznacza Karola Różańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
  firmą TRN Karol Różański z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szymańskiego 5, NIP:
  9562050692, REGON: 341073414, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail:
  joanna@jrtorun.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na
  rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do
  czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu,
  a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla
  użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
  systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub
  FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
  akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512
  kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej
  rozdzielczości ekranu.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez
  Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne
  działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników.
  Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian
  konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu
  zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm
  „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca
  wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
  korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
  wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu
  lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi

obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
  modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
  powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
  zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
  korzystających z sieci Internet.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie
  na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes
  Usługodawcy.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne.
  Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi
  nieodpłatne: a) Formularz kontaktowy
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego
  na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi
  Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła
  wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej
  funkcji znajdującej się w formularzu.
 4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na
  zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w
  przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy
  zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa –
  w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej
  Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z
  wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej
  podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia
  Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną
  na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§ 4 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w
  formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu
  reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca
  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
  odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z
  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym,
  właściwym dla Usługodawcy jest Sąd w Toruniu .

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
  bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
  Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do
  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania
  praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień
  poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie
  stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji
  na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
  § 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
  nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu
  do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów
  uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
  rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista
  jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
  adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
  unijnym (platforma ODR).
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą
  elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
  dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo
  polskie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o
  świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego
  Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia

umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w
terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje
Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy
zgodnie z postanowieniami §7.

 1. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim. 6. Regulamin wchodzi w życie z
  dniem 05.07.2021 r.